Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020

Škola

Vážení rodiče,

z důvodu rozhodnutí vlády ze dne 11. 11. 2020 je od středy 18. 11. 2020 povolena osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro tyto děti a žáky se obnovuje povinná prezenční výuka, možnost navštěvovat školní družinu a stravovat  se ve školní jídelně. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (na dálku).

Provozní podmínky školy:

Na provoz škol se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. Důvodem jsou trvající mimořádná opatření z důvodu výskytu onemocnění covid-19.

Vyučování bude probíhat každý den od pondělí do pátku podle rozvrhu, zakázán je zpěv, tělesná výchova a jiné sportovní činnosti.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách jednotlivých tříd.

Vzdělávací činnosti se mohou realizovat ve venkovních prostorách v areálu i mimo areál školy. Doporučuje se také během vyučování a pobytu ve školní družině zařazovat pohyb dětí a žáků venku.

 

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito pravidly:

 

1. Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti/žáky vztahují obecná pravidla chování stanovaná krizovými opatřeními, zejména:

• zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

• dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

  Na tyto skutečnosti budou děti/žáci odpovědnými pracovníky školy při zahájení pobytu ve škole 

  upozorněni.

  Roušky k zakrytí úst a nosu musí mít i doprovázející osoby.

 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou

• žákům není dovoleno shlukování a shromažďování se před školou

• žáci přicházejí ke škole v určeném čase (viz níže), kde budou pedagogickými pracovníky přiděleni na

   značky  s rozestupem 2 metry

• před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými

   opatřeními rozestupy jsou určené nalepenou značkou

• pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

• dohled bude zajištěn od 7,40 hodin

 

 Organizace příchodu žáků do školy

 přípravná třída – příchod bočním  vchodem od 7,40 do 7,50

 1. A – příchod před hlavní vchod v 7,40 a odchod do šatny

 1.  B – příchod před hlavní vchod v 7,45 a odchod do šatny

 2. A – příchod před hlavní vchod v 7,50 a odchod do šatny

  

3. Vstup do budovy školy

vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

• při vstupu žáků do budovy školy pedagogický pracovník kontroluje zdravotní stav žáka,

   pozorováním vyhodnocuje, zda žák nejeví příznaky virového onemocnění (např. rýma, kašel,

   zvýšená teplota či horečka), při podezření lze změřit teplotu bezdotykovým teploměrem

• pověření pedagogové odvedou žáky do šaten a po jejich přezutí do tříd tak, aby

   nedocházelo ke kontaktu mezi třídami

• všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve třídách, učebnách a společných prostorách roušky po

   celou dobu pobytu ve škole a ve školní družině

•  každý žák musí mít  s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

• škola žákům vymezí prostory, ve kterých se mohou pohybovat

• žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla

 

4. V budově školy

• při vstupu do budovy školy se žáci z každé  třídy za doprovodu a podle pokynů pověřených

   pedagogických pracovníků přemístí do šaten, kde se přezují a obuv si uloží do šatní skříňky;

   okamžitě poté si dezinfikují ruce

• při přesunu do třídy/učebny a ve všech prostorách školy dodržují žáci odstupy 2 metry

• při přesunech  žáků po třídách, při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet nebo společných prostor

   nesmí být kontakt mezi žáky jednotlivých tříd a mezi celými třídami

• po návštěvě toalety, před jídlem, po jídle a v dalších situacích, které to budou vyžadovat, budou

   žáci provádět hygienu rukou na toaletách a ve třídách

• dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny při vstupu do školy, na chodbách, toaletách a ve

   třídách

• žáci opustí školu stejným vchodem, kterým přišli, nebudou se shromažďovat v prostorách školy ani

   před školou

 

5. Ve třídě

 • neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce (důkladně po dobu 20 – 30 sekund

  vodou a tekutým mýdlem) a použít  dezinfekci

 • místa v lavicích se nebudou měnit po celou dobu přítomnosti žáků ve škole

 • v průběhu pobytu ve třídě musí nosit žáci roušku a  zachovávat maximální možné rozestupy

 • po každé vyučovací hodině si žáci umyjí ruce ve své třídě a poté si je dezinfikují

 

6. Organizace školní družiny

Po obědě budou  do 15,30 probíhat zájmové aktivity.

Zájmové aktivity budou probíhat v oddělení školní družiny, v areálu školy i mimo něj.

Obsah a forma zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

 

7. Omlouvání žáků

Pro omlouvání žáků platí pravidla pro omlouvání nepřítomnosti stanovená ve školním řádu. V případě nepřítomnosti žáka  je zákonný zástupce povinen žáka omluvit telefonicky – 605 271 477 (kancelář vedení školy) a informovat školu o důvodech nepřítomnosti bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů).

 

8. Postup při podezření na možné příznaky covid-19

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým

   příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak

   akutní infekce dýchacích cest).

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, škola ho umístí do samostatné místnosti 

   a bude kontaktovat zákonného zástupce žáka, který si ho okamžitě vyzvedne. Je tedy nutné, aby

   zákonný zástupce byl po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole k zastižení na telefonu. Ostatní žáci

   budou umístěni do jiné místnosti nebo budou přesunuti ven.

   V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 u žáka, kontaktuje škola

   místně příslušnou KHS.

 

9. Pravidla pro poskytování školního stravování

Škola poskytuje stravování prezenčně pouze dětem přípravné třídy a žákům 1. a 2. ročníku  formou

   oběda (polévka, hlavní jídlo, nápoj) při zajištění zvýšených hygienických pravidel.

• V jídelně se musí udržovat maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd.

• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a dezinfikuje si je.

• U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 žáci, rozestupy mezi jednotlivými stoly musí být 1,5 metru.

• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

• Pokrmy včetně příborů bude vydávat určený pracovník školní jídelny.

• Po každé třídě bude provedena dezinfekce.

• Platba obědů bude možná bezhotovostně. Na možnost platby v hotovosti a  případě dalších dotazů

   kontaktujte vedoucí školní jídelny:  733 747 808, jidelna@zsprosetice.cz

 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 603 198 107.

 

 

Mgr. Marcela Prokůpková,  ředitelka školy

 

 Teplice 13. 11. 2020

 

MŠMT: Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020: https://zsprosetice.cz/node/1036