Informace pro zákonné zástupce k provozu a testování od 1. 9. 2021

Škola

Vážení rodiče, 

u dětí  a žáků je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování, které bude probíhat v prvních dvou týdnech září 2021. První test se provede 1. 9. 2021 u žáků 2. – 9. roč. U dětí přípravné třídy a žáků 1. roč. se provede 2. 9. 2021. Dále se bude testovat 6. 9. a 9. 9. 2021, tedy celkem 3x po sobě (Souhlas s testováním ke stažení zde: https://zsprosetice.cz/node/1188) Škola bude testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Na základě výsledků z testování a aktuální epidemiologické situace bude rozhodnuto o dalším postupu.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky – 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě a žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák testování neúčastní, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Uvedená opatření budou platit po dobu trvání testování.

Režimová opatření pro děti a žáky, kteří se odmítnou testovat:

● povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (školní družina),

     • povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup

        1,5 metru, nosit respirátor (žáci od 15 let) nebo zdravotnickou obličejovou masku, tj. hygienickou

        roušku (děti a žáci do 15 let)

● nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

● nesmí zpívat,

● při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a

   musí sedět v lavici nebo u stolu,

● v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně

   1,5 metru

Pokud se dítě/žák neúčastní testování a odmítne nošení ochranných prostředků k zakrytí nosu a úst dle mimořádného opatření, nemůže se účastnit prezenční výuky. Zákonný zástupce své dítě omluví dle pravidel školního řádu. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti/žákovi distanční způsob vzdělávání dle školského zákona.

V případě, že dítě /žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, škola je povinna takové dítě/žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonné zástupce.

 

 

Provozní podmínky školy:

Na provoz škol se vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Důvodem jsou trvající mimořádná opatření z důvodu výskytu onemocnění covid-19.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách jednotlivých tříd.

Vzdělávací činnosti se doporučuje v co nejvyšší možné míře realizovat ve venkovních prostorách v areálu i mimo areál školy. Doporučuje se také během vyučování a pobytu ve školní družině zařazovat co nejvíce pohyb dětí a žáků venku.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito pravidly:

 

1. Organizace vstupu dětí/žáků do budovy školy a pohyb osob před budovou školy:

    Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla.

 

 

2. Vstup do budovy školy

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým   příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak  akutní infekce dýchacích cest, trávicí potíže apod.).

 

vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem a žákům, kteří se podrobí preventivnímu testování;

   dětem a žákům, kteří splňují výjimku z testování

• děti a žáci, kteří se odmítnou testovat, musí nosit ochranu dýchacích cest (viz výše)

• ostatní děti a žáci nosí ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy a školského zařízení

• při vstupu žáků do budovy školy pedagogický pracovník nebo pracovník pověřený dohledem  věnuje

   zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění

•  každý žák musí mít  s sebou na den 1- 2 ks ochrany dýchacích cest  a sáček na jejich uložení

• škola žákům vymezí prostory, ve kterých se mohou pohybovat

• žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla

 

3. V budově školy

• při vstupu do budovy školy se žáci z každé  třídy  přemístí do šaten, kde se přezují a obuv si uloží do

   šatní skříňky;

   okamžitě poté si dezinfikují ruce

• při přesunu do třídy/učebny a ve všech prostorách školy dodržují žáci odstupy 1,5 metru

• při přesunech  žáků po třídách, při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet nebo společných prostor

   nesmí být kontakt mezi žáky jednotlivých tříd a mezi celými třídami

• po návštěvě toalety, před jídlem, po jídle a v dalších situacích, které to budou vyžadovat, budou

   žáci provádět hygienu rukou na toaletách a ve třídách

• dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny při vstupu do školy, na chodbách, toaletách a ve

   třídách

 

4. Ve třídě

 • neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce (důkladně po dobu 20 – 30 sekund

    vodou a tekutým mýdlem) a použít  dezinfekci

• místa v lavicích se nebudou měnit po celou dobu přítomnosti žáků ve škole

 • v průběhu pobytu ve třídě musí nosit netestovaní žáci ochranu dýchacích cest a  zachovávat maximální

    možné rozestupy

 • po každé vyučovací hodině si žáci umyjí ruce ve své třídě a poté si je dezinfikují

 

5. Testování

testování bude probíhat samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu

   (viz informační materiál pro zákonné zástupce a video k testování na webu MŠMT), děti a žáci si budou

   provádět sami

 • testování bude probíhat u žáků 2. – 9. roč. ve středu 1. 9. 2021, u dětí přípravné třídy a žáků 1. roč.

    ve čtvrtek 2. 9. 2021, u všech pak 6. 9. a 9. 9. 2021

 • dítě/žák, který nebude přítomen ve škole ve dny testování, bude se testovat v první den příchodu do

    školy

 • dítě/žák, který nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si

    test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu

 • na provádění testování budou dohlížet pedagogičtí pracovníci (učitelé a asistenti pedagoga), případně

    jiné osoby tím pověřené

 • v případě testování dětí přípravné třídy a žáků 1. – 3. roč. je umožněna asistence při provádění testu

   třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným

   zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit)

 před prvním testováním budou všechny děti a žáci seznámeni s průběhem testu – pedagogický

    pracovník jim pustí video a seznámí je s pravidly odběru

 • výsledek testování zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných

 • výsledek antigenního testu je negativní – dítěti/žákovi je umožněna prezenční výuka

 • výsledek antigenního testu je pozitivní

 -  dítě/žák je poslán do izolační místnosti

- v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině  testovaných, vztahují se kroky izolace a opuštění výuky

  na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu

- škola  kontaktuje zákonného zástupce, který si dítě/žáka neprodleně vyzvedne

- škola mu vydá potvrzení o pozitivním testu

- zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným způsobem informovat praktického lékaře pro děti

  a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou

  žádanku k tomuto vyšetření

- dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné

  třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek

  testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku

  konfirmačního RT-PCR testu dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

- v případě, kdy test RT-PCR je pozitivní, zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat ředitelku

  školy   o pozitivním výsledku a škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam

  dětí/žáků,  kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem/žákem s pozitivním 

  RT-PCR testu,  Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva

  zdravotnictví o nařizování izolace a karantény

- v případě, že je RT-PCR negativní, doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek ředitelce školy a škola

   informuje všechny zákonné zástupce ostatních dětí/žáků, kteří se mohou vrátit k prezenční výuce

- dítě/žák s pozitivním RT-PCR testem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního

   testu RT – PCR nebo po skončení   povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař

   pro děti a dorost)

 

6. Organizace školní družiny

Zájmové aktivity budou probíhat v oddělení školní družiny, v areálu školy i mimo něj.

Obsah a forma zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Testování dětí bude probíhat po jejich příchodu do školní družiny.

V případě pozitivního antigenního testu  bude třídní učitel dítěte/žáka kontaktovat zákonné zástupce dětí/žáků, kteří navštěvují s pozitivně testovaným dítětem/žákem školní třídu, aby je do školy neposílali  a škola postupuje stejně jako v případě popsaném v bodě 5.

Dítě/žák, které nebude přítomno ve škole ve dny testování, bude se testovat v první den příchodu do  školy – školní družiny.

 

7. Omlouvání žáků

Pro omlouvání žáků platí pravidla pro omlouvání nepřítomnosti stanovená ve školním řádu. V případě nepřítomnosti žáka  je zákonný zástupce povinen žáka omluvit telefonicky – 605 271 477 (kancelář vedení školy) a informovat školu o důvodech nepřítomnosti bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů).

 

8. Pravidla pro poskytování školního stravování

Škola poskytuje stravování prezenčně  dětem  a žákům při zajištění zvýšených hygienických pravidel.

• Škola v rámci svých možností zajistí oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin.

• V jídelně se musí udržovat maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd.

• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a dezinfikuje si je.

• Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících

   u jednoho stolu.

• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

• Pokrmy včetně příborů bude vydávat určený pracovník školní jídelny.

• Po každé třídě/skupině bude provedena dezinfekce.

• Děti a žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti a žáci,

   kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci

   stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 metru

• Platba obědů bude možná bezhotovostně. Na možnost platby v hotovosti a  případě dalších dotazů

   kontaktujte vedoucí školní jídelny:  733 747 808, jidelna@zsprosetice.cz

 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 603 198 107.

 

 

Mgr. Marcela Prokůpková,  ředitelka školy

 

Teplice 17. 8. 2021