Informace pro zákonné zástupce k testování od 3. 1. 2022

1. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí a ve čtvrtek přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

 

2. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k testování se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě a žáky základní školy podrobit se preventivnímu testování.

 

3.  Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších podmínek:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, ve

    vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy vždy a ve

    venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1, 5 metru

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně

    všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek)

 • děti a žáci do 15 let věku jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou

    obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a

    požadavky

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat,

    pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích

   cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

 

4. V případě testování dětí v přípravné třídě, žáků 1. – 3. roč. 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

5. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

6. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační

místnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupce, který si žáka převezme. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.

 

7. Pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/ žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu tohoto stavu – viz § 184a odst. 1 školského zákona.

 

8. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem/žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje jako při běžné absenci.

 

Dne 29. 12. 2021 vláda schválila další úpravy výše uvedeného s tím, že změny se budou týkat zejména důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

Zdroj: MŠMT – www.edu.cz