Informace o přípravné třídě ve školním roce 2019-2020

Škola

1. Zřizování přípravné třídy

• přípravné třídy základní školy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
• o zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte (k dispozici na webových stránkách školy www.zsprosetice.cz) a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
• minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, nejvyšší počet dětí je 15

odklad povinné školní docházky již není nezbytnou podmínkou zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy

• podstatný je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte

2. Organizace přípravné třídy

• obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky) a je součástí školního vzdělávacího programu základní školy

• posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole
• časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro 1. ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky): 21 vyučovacích hodin rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností zpravidla v době od 8,00 do 11,40 hodin

• hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.

• místnost přípravné třídy se nachází v přízemí budovy základní školy, každé dítě má k dispozici svou šatní skříňku

3. Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

• děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy,
• děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek  jako žáci základní školy
• zákonní zástupci  hradí stravné ve školní jídelně a poplatek za školní družinu

4. Financování činnosti přípravné třídy základní školy

• vzdělávání v přípravné třídě je zdarma

5. Podmínky pro přijetí

• přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání v přípravné třídě a s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953
• přednostně děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání v přípravné třídě a s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953
• ostatní děti s doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání v přípravné třídě a s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

• ostatní děti s doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání v přípravné třídě a s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

6. Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy  pro školní rok 2019-2020

•Žádost o zařazení dítěte  do přípravné třídy pro školní rok 2019-2020 podávají zákonní zástupci  s doporučením školského poradenského zařízení.

•Další informace budou zákonným zástupcům poskytnuty telefonicky – 605 271 477 (sekretariát školy), 603 198 107 (ředitelka školy) nebo osobně v budově školy.

Teplice 30. 4. 2019

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy