Informace pro zákonné zástupce 2020/2021

Škola

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

Informace pro zákonné zástupce

 1. Hlavní budova školy a sportovní areál jsou z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany majetku uzavřeny a monitorovány kamerami. Do školy umožňují vstup pověřené osoby. Provozní doba školy je od 7,00 do 17,00. Provozní doba školní družiny je uvedena ve Vnitřním řádu školní družiny.
 2. Organizace výuky: 1. zvonění v 7,40, žák je povinen se  v šatně přezout, provést dezinfekci rukou a poté odchází do učebny,

2. zvonění v 7,55, žák je povinen být v učebně a připravit se na vyučování,

                                 3. zvonění v 8,00, žák je povinen být v učebně, je zahájeno vyučování.

Pokud přijde žák pozdě do školy (po 8. hod. nebo v případě odpoledního vyučování po stanoveném začátku) a nepředloží nejpozději následující den v žákovské knížce omluvenku od zákonných zástupců, bude pozdní příchod hodnocen podle pravidel školního řádu jako neomluvená absence.

 1. Nepřítomnost žáka z vyučování zákonní zástupci omlouvají podle pravidel školního řádu do 3 dnů osobně, telefonicky nebo elektronickou formou, bezprostředně po návratu žáka písemně do žákovské knížky, nejpozději následující den. Škola má ze zákona ohlašovací povinnost; neomluvenou absenci v rozsahu 11 – 25 hodin se oznamuje odboru školství Magistrátu města Teplice a na vědomí odboru sociálních věcí – OSPOD Magistrátu města Teplice nebo obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žáka. Neomluvenou absenci v rozsahu 26 a více hodin škola oznamuje odboru správních činností Magistrátu města Teplice nebo obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žáka, na vědomí odboru sociálních věcí – OSPO Magistrátu města Teplice nebo obci  rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žáka.
 2. Uvolnění žáka z vyučování zákonní zástupci postupují podle pravidel školního řádu:

o uvolnění z 1 vyučovací hodiny žádají zákonní zástupci vyučujícího daného předmětu, který o uvolnění rozhoduje

o uvolnění na 1 den žádají zákonní zástupci třídního učitele, který o uvolnění rozhoduje

o uvolnění na 2 a více dny žádají zákonní zástupci ředitele školy, který o něm rozhoduje.

 1. Při návštěvě školy se zákonní zástupci řídí těmito pravidly:
 • zákonní zástupci se ohlásí na vrátnici nebo dohled konajícími pracovníkovi školy, uvedou svoje jméno a navštívenou osobu, vyčkají příchodu této osoby,
 • schůzky a jednání s pedagogickými pracovníky si zákonní zástupci sjednávají pouze v době mimo vyučování (před vyučováním, po vyučování, v době hlavní přestávky a v době, kdy nevykonává pedagogický pracovník přímou vyučovací povinnost nebo dohled),
 • zákonní zástupci mají možnost využít konzultační hodiny pedagogických pracovníků, informační schůzky o prospěchu a chování žáků 4 x ročně a Dny otevřených dveří (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci, doporučeních MŠMT a KHS)
 • zákonní zástupci mohou využít ke sjednání schůzky tel. 417 538 672, 605 271 477 (sekretariát a ředitelna), e-mail info@zsprosetice.cz, reditelna@zsprosetice.cz a pracovní e-maily zaměstnanců školy jmeno.prijmeni@zsprosetice.cz. Kontakty na pracovníky školy jsou uvedeny na www.zsprosetice.cz. Komunikace s pedagogickými pracovníky školy nebude probíhat prostřednictvím soukromých e-mailů.
 • provozní doba podatelny: 7, 30 – 12,30, 13,00 – 15,30
 1. Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání získávají zákonní zástupci každý den prostřednictvím žákovské knížky,

průběžně na třídních informačních schůzkách, při konzultačních hodinách pedagogických pracovníků a na sjednaných schůzkách. Pro informovanost zákonných zástupců a vzájemnou spolupráci se školou je nutná pravidelná kontrola žákovské knížky a potvrzení kontroly podpisem zákonného zástupce minimálně 1 x týdně.

 1. Školní obědy – obědy na každý měsíc se prodávají v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ od 7,30 do 8,00. Z hygienických důvodů

škola upřednostňujeplatbu bezhotovostně převodem na účet (informace na www.zsprosetice.cz). Při každém nákupu je nutné předložit čip. Úhrada za ztrátu čipu činí 49 Kč, tel. 417 538 673, 733 747 808 (ŠJ).

Odhlášení oběda lze provést nejpozději ráno do 8,00 na tel. 417 538 673, 733 747 808.

Cena za 1 oběd: 5- 6 let – 21 Kč, 7-10 let – 22 Kč, 11- 14 let – 24 Kč, 15 let a více – 26 Kč.

 1. Školní družina – poplatek 200 Kč měsíčně je nutné uhradit vždy do 15. dne v měsíci ve školní družině.

Další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce školy a na webu www.zsprosetice.cz.

 

                                                                                                                              Mgr. Marcela Prokůpková

                                                                                                                                        ředitelka školy

Teplice 1. 9. 2020