MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE POVINNOSTI NOSIT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

Škola

Na základě Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021  Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 mimořádné opatření, ve kterém se všem osobám s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech  staveb.

Dále se stanovuje tato povinnost na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Dále se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest splňujících stanovené technické podmínky ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejny provozovny služeb, pracoviště ambulantní péče zdravotnického zařízení, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení poskytují odlehčovací sociální služby v pobytové formě a ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako mezinárodní letiště. Dále se stanovuje tato povinnost v prostředcích veřejné dopravy a v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. Z těchto povinností se stanovují výjimky.

Druhy vnitřních prostorů staveb, kterých se toto mimořádné opatření týká, upřesnění ochranných prostředků, stanovené výjimky a další informace naleznete v mimořádném opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021 ZDE