Výchovný poradce

Plán výchovné poradkyně školní rok 2015/16

1. Plán jednotlivých měsících školního roku

Září: Vytvoření plánu výchovného poradce. Evidence integrovaných žáků. Shromáždění všech zpráv. Schválení všech individuálních plánů v PPP. Vytvoření katalogu integrovaných žáků na nový školní rok. Kontrola platnosti integrace. Informace o nových vyhláškách a zákonech. Spolupráce při zřizování nápravy SPUCH. Pomoc s vyhledáváním žáků, kteří nenastoupili do školy – spolupráce s OSPOD. Plánování návštěvy na ÚP – 9. ročník.

Evidence vystupujících žáků, žádosti o 10. rok školní docházky. Sjednocení se na požadavcích při řešení problémů, na hodnocení výchovy žáků. Dodržování školního řádu. Nabídka konzultačních hodin pro rodiče, žáky a kolegy. Navázání spolupráce s OSPOD, Magistrátu, Policií ČR, Městs. policií, dětskou psychiatrií, PPP.

Říjen: Organizace šetření profiorientace. Informace z ÚP. Příprava třídních schůzek deváťáků. Prezentace SŠ. Propagace dnů otevřených dveří na SŠ. Konzultace s TU o výchovných problémech a jejich řešení, záškoláctví, pozdních příchodech. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Zapojování se do inkluze do vzdělávání.

Listopad: Průběžné informace o SŠ, studijních a učebních oborech včetně péče o nerozhodnuté žáky. Třídní schůzka s rodiči deváťáků o přijímacím řízení ve školním roce 2015/16. Nábory zástupců SŠ.

Prosinec: Příprava přihlášek na SŠ. Cvičné přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd. Práce s talentovanými žáky, zapojení do soutěží. Kontrola šetření žáků v PPP. Návštěvy SŠ v rámci Dnů otevřených dveří.

Leden: Konzultace k hodnocení integrovaných žáků. Přihlášky ke studiu na SŠ. Konzultace s rodiči o výběru povolání na základě dosavadních výsledků. Výchovná opatření vyplývající z pedagogické rady. Evidence pozdních příchodů.

Únor: Poučení rodičů o poslední možnosti šetření v PPP před ukončením školní docházky. Předání přihlášky žákům. Pomoc s jejich vyplňováním zejména žákům se sociokulturním znevýhodněním. Pomoc s přípravou testování Kalibro.

Březen: Další kolo přijímacích zkoušek. Příprava žáků na přijímací řízení. Péče o talentované žáky (vědomostní soutěže). Rozdání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků (do 15. 3. 2016). Plánování schůzek zákonných zástupců integrovaných žáků, třídních učitelů, výchovné poradkyně, žáka a pracovnice PPP na IVP.

Duben: Pomoc s přípravou žáků na přijímací řízení. Cvičné pohovory, rady. Evidence a výsledky přijatých žáků. Další možnosti nepřijatých žáků v 1. kole, alternativní řešení. Spolupráce s rodiči těchto žáků.

Květen: Ukončení procesu volby povolání vystupujících žáků. Vytvoření statistiky. Kvalita práce s integrovanými žáky. Kontrola integrace, kontrolní šetření.

Červen: Zhodnocení práce výchovného poradce za uplynulý rok. Náměty a návrhy pro zkvalitnění.

2. Další celoroční činnosti

Další celoroční činnosti: Účast na seminářích a kurzech týkajících se výchovného poradenství. Spoluvytváření optimálního klimatu školy. Věnování větší pozornosti žákům s poruchami učení i chování. Koordinace postupu při mimořádných situacích. Konzultace pro učitele, žáky a rodiče. Spolupráce se ŠMP. Kladení důrazu na zdravý životní styl, multikulturní výchovu, a k bezkonfliktní komunikaci žáků. Spolupráce se všemi potřebnými institucemi. Nabídka pravidelných konzultací pro kolegy vždy poslední čtvrtek v měsíci pro 1. stupeň a poslední pátek v měsíci pro 2. stupeň od 7:30 do 7:45 hod.

3.  Výchovný poradce zajišťuje především:

 • prevence školní neúspěšnosti

 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se sociálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

 • šetření žáků v PPP

 • pomoc při kázeňských problémech žáků

 • pomoc při problémech v kolektivu dětí

 • pomoc žákům při potížích s učením

 • návštěvy žáků v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Teplicích

 • testování profesní orientace žáků

 • informace o možnostech studia na středních školách

 • rady týkající se výběru povolání

 • poskytnutí přihlášek na střední školu včetně pokynů k jejich vyplnění

 • kontrolu vyplněných přihlášek ke studiu a jejich odeslání

 • informace o přijímacím řízení na střední školy

 • metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

4. Výchovné poradenství na naší škole

Mgr. Zlatuše Štiková, tř. uč. III. A, ŠMP

KONZULTAČNÍ HODINY

výchovného poradce pro pedagogické pracovníky ve školním roce 2015/2016

- každý čtvrtek od 11,50 do 12,35 (5. vyučovací hodina - 3.A)

- každý poslední čtvrtek v měsíci 7,30 - 7,45 pro 1. st.

- každý poslední pátek v měsíci 7,30 - 7,45 pro 2. st.

V případě, že na tyto dny připadne svátek nebo prázdniny, konzultace se uskuteční v náhradním termínu. Konzultace jsou pro všechny pedagogické pracovníky povinné.

Další konzultace dle dohody.