CESTA KE VZDĚLÁNÍ

Ostatní aktivity

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Cesta ke vzdělání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009549, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

 

  •         personální podporu školní družiny – školní asistent

 

  •         osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností, vzájemného setkávání a tandemové výuky

 

  •         zapojení odborníka z praxe do výuky

 

  •         využití ICT ve vzdělávání

 

  •         extra kurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Klub konverzace v cizím jazyce, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

  •         projektové dny ve škole a školní družině, projektové dny mimo školu

 

  •         komunitně osvětová setkávání

 

 

Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových

kompetencích a zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce

 

Tento projekt je spolufinancován EU.