Dopravní výchova

Škola

Na druhé pololetí školního roku jsme si s Městskou policií v Proseticích naplánovali každoroční preventivní program.  Nejprve strážníci MP navštívili s preventivním programem školní družinu a pak se zapojily všechny třídy 1. stupně (12.- 14. 2) . Program byl zaměřený na dopravní výchovu -  na seznámení se s  pravidly chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích, na chování chodců a cyklistů, na bezpečnou cestu domů. Programu se zúčastnili žáci 10 tříd 1. stupně a  přípravné třídy. Program probíhal přímo v prostorách služebny městské policie. Žáci se také dozvěděli, na koho a kam se mají obrátit v problémových situacích týkajících se především silničního provozu. Policisté si připravili prezentace a pracovní listy, které svým obsahem a zadáním úkolů  odpovídaly příslušné věkové skupině a také trpělivě odpovídali na všechny dotazy spojenými s touto problematikou. Žákům i vyučujícím se tento program velmi líbil. Učitelé se budou následně  tématům dopravní výchovy věnovat  na třídnických hodinách nebo ve vyučování. Tento program bude pokračovat v jarních měsících na dopravním hřišti v Proseticích. Chtěla bych tímto poděkovat oběma policistům poděkovat za jejich profesionální přístup.

 Mgr. Štiková Zlatuše

školni metodik prevence