Informace ředitelky školy o docházce žáků 9. roč. do školy od 11. 5. 2020

Škola

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Docházka do školy za tímto účelem není povinná. Souběžně bude pokračovat pro žáky 9. roč. distanční výuka.

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, které  mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.

Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Složení skupin bude neměnné po celou dobu vzdělávacích aktivit. O zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitelka školy. Žáka lze do skupiny zařadit nejpozději do 11. 5. 2020. Po tomto datu nebude možné již dalšího žáka do skupin zařadit.

Vzdělávací aktivity budou probíhat každý den od pondělí do pátku od 9,00 do 11,00  ve 2 skupinách.

Obsahem bude učivo z předmětů přijímací zkoušky. Přípravu budou zajišťovat vyučující českého jazyka a matematiky.

 

 Škola bude evidovat docházku žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka  je zákonný zástupce povinen žáka omluvit telefonicky – 605 271 477 (kancelář vedení školy) a informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovaná krizovými opatřeními, zejména:

• zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

• dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné

  např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

  Na tyto skutečnosti budou žáci odpovědnými pracovníky školy při zahájení pobytu ve škole 

  upozorněni.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

• žákům není dovoleno shlukování se před školou

• před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými

   opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti) – rozestupy jsou

   určené nalepenou značkou

• pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

• dohled bude zajištěn od 8,40 hodin

• žáci budou před školou organizováni ve skupinách tak, jak budou následně společně ve skupinách

• žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a

   vyzvedává je

 

Vstup do budovy školy

vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

• pověření pedagogové odvedou žáky do šaten a po jejich přezutí do tříd po skupinách, aby

   nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami

• všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky

• každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

• škola žákům vymezí prostory, ve kterých se mohou pohybovat

• žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po

   prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy a jeho

   vyřazení z přípravy

 

V budově školy

• při vstupu do budovy školy se žáci z každé skupiny za doprovodu a podle pokynů pověřených

   pedagogických pracovníků přemístí do šaten, kde se přezují a obuv si uloží do šatní skříňky;

   okamžitě poté si dezinfikují ruce

• při přesunu do třídy/učebny a ve všech prostorách školy dodržují žáci odstupy 2 metry

• při přesunech skupin žáků, při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet nebo společných prostor

   musí být minimalizován kontakt mezi skupinami, jednotlivci včetně zaměstnanců školy

• před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky

• po návštěvě toalety, před jídlem, po jídle a v dalších situacích, které to budou vyžadovat, budou

  žáci provádět hygienu rukou na toaletách a ve třídách

 

Ve třídě

neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák umýt ruce (důkladně po dobu 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a použít  dezinfekci

• maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že každý žák je v jedné lavici ve třídě

• v průběhu pobytu ve třídě nemusí nosit žáci roušku, pokud zachovají rozestup 2 metry; pokud bude

  docházet k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě

• při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku

• po každé vyučovací hodině/vzdělávacím bloku si žáci umyjí ruce ve své třídě a poté si je dezinfikují

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým

   příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak

   akutní infekce dýchacích cest).

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, škola ho umístí do samostatné místnosti 

   a bude kontaktovat zákonného zástupce žáka, který si ho okamžitě vyzvedne. O podezření bude

   škola informovat spádovou hygienickou stanici.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

V době přípravy na přijímací zkoušky žáků 9. ročníků nebude škola těmto žákům poskytovat

   stravování.

 

Rizikové skupiny

• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený v seznamu

   osob s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví nebo pokud některý z bodů

   naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

• Zákonným zástupcům se doporučuje, aby zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové

   skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možné podepsat

   před vstupem do školy:

   - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

   - písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.

     horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

     s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.

     hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

    b) při protinádorové léčbě

    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin

    (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 603 198 107.

 

Mgr. Marcela Prokůpková

ředitelka školy

Příloha 1, Čestné prohlášení: https://zsprosetice.cz/node/959

Příloha 2, Průvodní dopis ministra - ZŠ: https://zsprosetice.cz/node/960

Příloha 3, Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020: https://zsprosetice.cz/node/961