Informace ředitelky školy o docházce dětí přípravné třídy a žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Škola

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna docházka dětí přípravné třídy a žáků 1. stupně (školních skupin) na vzdělávací a zájmové aktivity ve škole.

Docházka do školy za tímto účelem není povinná. Souběžně bude pokračovat pro děti přípravné třídy a žáky 1. stupně distanční výuka.

Vzdělávací a zájmové aktivity budou realizovány pro skupiny dětí/žáků, které  mohou být složeny z různých tříd a ročníků. Tyto aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci – učitelé, vychovatelé

a asistenti pedagoga.

Maximální počet dětí/žáků ve skupině bude 15. Složení skupin bude neměnné po celou dobu vzdělávacích a zájmových aktivit. O zařazení dětí/žáků do skupiny rozhoduje ředitelka školy. Dítě/žáka lze do skupiny zařadit nejpozději do 18. 5. 2020. Po tomto datu nebude možné již další dítě/žáka do skupin zařadit.

Vzdělávací aktivity budou probíhat každý den od pondělí do pátku od 8,00 do 11,45. Od 11,45

do 12,15 bude žákům poskytnut oběd ve školní jídelně. Zájmové aktivity budou probíhat od 12,15

do 16,00 (nejpozději). Žák může odejít ze školy po skončení dopoledního bloku sám nebo doprovodu zákonného zástupce. Při odpoledním bloku odchází žák sám nebo v doprovodu zákonného zástupce v 15,00 nebo 16,00.

 

1. Přihláška do školní skupiny

Do budovy školy bude umožněn vstup pouze těm dětem/žákům, jejichž zákonní zástupci odevzdají závaznou přihlášku k docházce dětí přípravné třídy a žáků 1. stupně na vzdělávací a zájmové aktivity a zároveň čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Oba dokumenty budou zveřejněny na webovýcb stránkách školy www.zsprosetice.cz, lze si je také vyzvednout ve škole a budou zaslány zákonným zástupcům na e-mail (pokud ho poskytli).

 

Závaznou přihlášku je třeba doručit do školy   naskenované s podpisem na e-mail info@zsprosetice.cz nebo v písemné formě vložené do schránky na budově školy, případně osobním předáním, a to nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 do 12,00. Po tomto datu se již nelze do školní skupiny přihlásit.

Čestné prohlášení odevzdají zákonní zástupci, v individuálních případech žáci, pedagogickým pracovníkům v písemné podobě v pondělí 25. 5. při prvním příchodu žáka do školy. Bez odevzdaného čestného prohlášení  25. 5. nebude možné se již výuky zúčastnit.

 Škola bude evidovat docházku žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka  je zákonný zástupce povinen žáka omluvit telefonicky – 605 271 477 (kancelář vedení školy) a informovat školu

o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti/žáky vztahují obecná pravidla chování stanovaná krizovými opatřeními, zejména:

• zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

• dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné

  např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

  Na tyto skutečnosti budou děti/žáci odpovědnými pracovníky školy při zahájení pobytu ve škole 

  upozorněni.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

• žákům není dovoleno shlukování a shromažďování se před školou

• žáci přicházejí přesně v určený čas, který bude stanoven pro různé skupiny jinak

• před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými

   opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti) – rozestupy jsou

   určené nalepenou značkou

• pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

• dohled bude zajištěn od 7,40 hodin

• žáci budou před školou organizováni ve skupinách tak, jak budou následně společně ve skupinách

• žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a

   vyzvedává je

 

Vstup do budovy školy

vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

• pověření pedagogové odvedou žáky do šaten a po jejich přezutí do tříd po skupinách, aby

   nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami

• všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky

• každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

• škola žákům vymezí prostory, ve kterých se mohou pohybovat

• žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,

   po  prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy

   a jeho  vyřazení z prezenčního vzdělávání

 

V budově školy

• při vstupu do budovy školy se žáci z každé skupiny za doprovodu a podle pokynů pověřených

   pedagogických pracovníků přemístí do šaten, kde se přezují a obuv si uloží do šatní skříňky;

   okamžitě poté si dezinfikují ruce

• při přesunu do třídy/učebny a ve všech prostorách školy dodržují žáci odstupy 2 metry

• při přesunech skupin žáků, při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet nebo společných prostor

   musí být minimalizován kontakt mezi skupinami, jednotlivci včetně zaměstnanců školy

• před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky

• po návštěvě toalety, před jídlem, po jídle a v dalších situacích, které to budou vyžadovat, budou

  žáci provádět hygienu rukou na toaletách a ve třídách

• dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny při vstupu do školy, na chodbách, toaletách a ve

   třídách

• žáci, kteří nebudou pokračovat v odpoledním bloku, opustí školu stejným vchodem, kterým přišli,

   nebudou se shromažďovat v prostorách školy ani před školou

 

 

Ve třídě

 • neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce (důkladně po dobu 20 – 30 sekund

  vodou a tekutým mýdlem) a použít  dezinfekci

 • maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že každý žák je v jedné lavici ve třídě

 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí nosit žáci roušku, pokud zachovají rozestup 2 metry; pokud

    bude docházet k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě

• při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku

• po každé vyučovací hodině/vzdělávacím bloku si žáci umyjí ruce ve své třídě a poté si je dezinfikují

• složení skupin se stanoví předem a je neměnné i pro odpolední blok

 

Organizace vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny dětí/žák, které mohou být složeny z dětí/žáků různých

   tříd a ročníků. Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti dětí/žáků ve škole – do 30. 6.

   2020.

•  Vzdělávací a zájmové aktivity budou organizovány pravidelně od pondělí do pátku a budou

    rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků

    v obsahu, který je žákům zadáván i formou distančního vzdělávání. Cílem odpolední části bude

    zajistit zájmové vzdělávání.

•  Ranní družina nebude poskytována.

•  Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna

    hygienická a epidemiologická opatření.

 

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým

   příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak

   akutní infekce dýchacích cest).

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, škola ho umístí do samostatné místnosti 

   a bude kontaktovat zákonného zástupce žáka, který si ho okamžitě vyzvedne. Je tedy nutné, aby

   zákonný zástupce byl po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole k zastižení na telefonu, který 

   uvede v přihlášce. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo budou

   přesunuti ven s povinným nošením roušky.

   O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

Po dobu docházky na vzdělávací a zájmové aktivity bude škola poskytovat stravování formou

   teplého oběda při zajištění zvýšených hygienických pravidel.

• V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin.

• U stolu bude sedět pouze jeden žák.

• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a dezinfikuje si je.

• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

• Pokrmy včetně příborů bude vydávat určený pracovník školní jídelny.

• Po každé skupině bude provedena dezinfekce.

• Platba obědů bude možná bezhotovostně. Na možnost platby v hotovosti a  případě dalších dotazů

   kontaktujte vedoucí školní jídelny:  733 747 808, jidelna@zsprosetice.cz

 

 

Rizikové skupiny

• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený v seznamu

   osob s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví nebo pokud některý z bodů

   naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

• Zákonným zástupcům se doporučuje, aby zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové

   skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možné podepsat

   před vstupem do školy:

   - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

   - písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.

     horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

     s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.

     hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

    b) při protinádorové léčbě

    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin

    (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Zákonní zástupci přihlášených dětí a žáků obdrží podrobné informace o provozu školních skupin 

do 22. 5. 2020 na svůj e-mail.

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 603 198 107.

 

Mgr. Marcela Prokůpková

ředitelka školy