Projektová činnost

 Projekt Participace žáků na rozhodovacím procesu

příjemce: Multikulturní centrum Praha,  z. s.

registrační číslo projektu: CZ.02.68/0.0/0.0/16_032/0008273

doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

Projekt je financovaný z prostředků Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II.

 

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program pro žáky ZŠ a SŠ, jehož záměrem je posílit orientace žáků ve fungování samospráv a prakticky je seznámit s možnostmi ovlivňování rozhodovacího procesu, a to na úrovni školy (žákovské review školy, projektová výuka), i na úrovni samosprávy (žákovské plánování městské investiční akce, pocitové mapování města).

 

Vyučující se žáky 8. a 9. roč. ve školním roce 2020 – 2021 ověřovala metodiku programu Pocitové mapování města  a konzultovala jeho případné úpravy. V průběhu ověřování programu si žáci prohloubili své kompetence v občanské a demokratické oblasti, seznámili se s veřejným prostorem. Průběh mapování a ověřování programu komplikovala protipandemická opatření, proto nebylo možné všechna místa navštívit a práce částečně probíhala online.

Vyučující na začátku vysvětlila  žákům, že je  cílem vytvořit pocitovou mapu míst ve městě, v němž chodí žáci společně do školy a že tvorba pocitových map je jednou z možností, jak občané mohou informovat samosprávu o tom, jak vnímají prostředí města a co potřebují. Pocitové mapy totiž nezobrazují pouze území, ale mapují také pohled obyvatel na místa, kde se pohybují.  Vyučující zároveň žákům ukázala, jak taková pocitová mapa míst vypadá a co vlastně budou tvořit. Vysvětlila jim, proč se rozhodla program se žáky uskutečnit – chce, aby žáci získali možnost vyjádřit svůj názor. V rámci programu žáci lépe poznali okolí školy, naučili se dívat kolem sebe a vnímat, jak jejich okolí vypadá.

 

Žáci se dozvěděli, co to je a co tvoří veřejný, soukromý a poloveřejný prostor a komu vlastně patří to, co se nachází na území města. Rozebírali, kdo se může na daném místě cítit bezpečně, příjemně, nebo naopak ohroženě, nepříjemně.

Žáci se věnovali  i aktuálním tématům  jako je diskriminace ve veřejném prostoru. Spolupráce s Magistrátem města Teplice pro ně znamenala zájem o jejich pocity ve městě a počáteční seznámení s možnostmi občanského aktivismu. Při závěrečném workshopu o streetartu, který se konal v červnu 2021,  se žáci seznámili s možnostmi umění ve veřejném prostoru, které je adekvátní pro žáky ZŠ.

Výsledky práce žáků jsou dostupné na https://arcg.is/1Hq4uL.