Škola

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 je škola sídlištního typu, byla založena v roce 1986. Škola je zřízena Statutárním městem Teplice, má formu příspěvkové organizace. Kapacita školy je 685 žáků. Vzdělává žáky v běžných třídách 1. - 9. ročníku., ve třídách s rozšířeným vyučováním od 6. - 9. ročníku, od 1. - 9. ročníku ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola od školního roku 2009 - 2010 zřizuje přípravnou třídu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

V roce 1996 škola rozšířila vzdělávací nabídku vzdělávacího programu Základní škola o program určený pro žáky s lehkým mentálním postižením a v roce 1996 o program určený pro žáky se specifickými poruchami učení. V roce 2003 bylo umožněno žákům se zájmem o informatiku vzdělávat se ve třídách s rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. Od školního roku 2007/2008 jsme zařadili výuku anglického jazyka již od 1.třídy.

Výuka probíhá v kmenových učebnách (počet využívaných učeben odpovídá aktuálnímu počtu žáků a tříd) a v odborných učebnách - 2 počítačové učebny, 2 multimediální učebny, 2 jazykové učebny, učebna chemie s chemickou laboratoří, učebna přírodopisu, učebna fyziky, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, 2 učebny hudební výchovy, žákovská knihovna, keramická dílna, dílna pro výuku pracovního vyučování, pozemek pro pěstitelské práce, školní kuchyňka a školní pozemek a zahrada.

Škola zmodernizovala a vybavila novým nábytkem a novou literaturou pro děti a žáky školní knihovnu včetně odpočinkového prostoru. Škola využívá neobsazené učebny pro relaxační a nenáročné pohybové aktivity žáků – je zde vybavení pro stolní tenis a stolní kopanou. V pavilonu 2. stupně jsou na chodbách umístěny lavičky.

Dvě oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost 2 učebny a hernu. Součástí školy jsou 2 tělocvičny.V areálu školy se nachází 2 víceúčelová hřiště, z toho jedno s atletickým oválem a sportovišti pro atletiku. Ve školním roce 2007/2008 proběhla rekonstrukce školy a v roce 2012 zateplení budovy s výměnou oken.

Škola je vybavena projekční a audiovizuální technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky, kamera, fotoaparáty, ozvučovací aparatura, hardware a software na zpracování digitálního audio a videozáznamu, scannery, tiskárny). Škola postupně vybavuje kmenové třídy a odborné učebny dataprojektory a interaktivními tabulemi.

Z nevyužívaných prostor původní školní družiny jsme vybudovali konferenční místnost s interaktivní tabulí, dataprojektorem a novým nábytkem, ve které se konají porady, školení a školní akce pro žáky.

Škola se zapojila do výzev OPVK a využila mimorozpočtové zdroje na vybavení potřebných pomůcek, nářadí a nástrojů pro pracovní vyučování ve školní dílně a rozšíření nabídky literatury pro děti a mládež. Došlo ke zlepšení podmínek výuku výtvarné výchovy a zájmovou činnost – nově byla zřízena keramická dílna s keramickou pecí, hrnčířským kruhem a novým nábytkem.

Škola se zaměřila na vytvoření vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu (využití dosud nevyužívaných učeben a areálu školy). Škola zajišťuje vhodný stravovací a pitný režim – školní jídelna se zaměřuje na nabídku jídel podle zásad zdravé výživy, nabízí dětem a zaměstnancům dopolední svačiny, zajišťuje nabídku několika druhů nápojů jako součást obědů. Na chodbách jsou zajištěna pítka, škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol na 1. stupni. Neprovozujeme nápojové ani potravinové automaty.

Škola je vybavena kamerovým systémem pro zajištění bezpečnosti dětí, žáků a zaměstnanců.

Škola vzdělává žáky z různého sociálního, kulturního a etnického prostředí, vzdělávací nabídky školy využívají ve zvýšené míře žáci – cizinci. Škola vzdělává skupinovou i individuální formou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Snahou všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců je vytvářet příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, toleranci, uznání, empatii, spolupráci a pomoc druhému.

Škola se zapojila do projektu ověřování školních preventivních programů a ověřování kvalifikačních předpokladů školních metodiků prevence. Žáci se aktivně zapojují do občanského života v místě školy, např. účastí na dotazníkovém šetření mezi obyvateli města, účastí na veřejně prospěšných sbírkách (Červená stužka na podporu boje proti AIDS a Den boje proti rakovině) a propagací své činnosti a úspěchů na veřejnosti (výstavy).

Při škole byla zřízena školská rada, která zahájila svou činnost v lednu 2006, se školou spolupracuje spolek „Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Plynárenská“. Každá třída ZŠ (celkem 22) má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. Škola organizuje nejméně 4x ročně informační třídní schůzky o prospěchu a chování žáků, mezi další formy komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci žáka patří individuální konzultace a každoroční zjišťování názorů zákonných zástupců na aktuální problémy vzdělávání v ZŠ formou anket a dotazníků. Vedení školy, výchovný poradce a školní metodik prevence spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků s PPP Ústeckého kraje a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – poradenským pracovištěm v Teplicích, se Speciálně pedagogickým centrem v Teplicích, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Teplice, s Městskou policií v Teplicích a s Policií ČR. Škola také spolupracuje s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími, např. Asociací školních sportovních klubů, Salesiánským střediskem Š. Trochty v Teplicích, Romano Jasnica, Poradnou pro integraci v Ústí n. L.

Sportovní akce, soutěže a olympiády a volnočasové aktivity ZŠ pořádá, organizuje nebo se jich zúčastní ve spolupráci s ostatními teplickými základními a mateřskými školami, s DDM Teplice, s Asociací školních sportovních klubů, se Salesiánským střediskem Š. Trochty Teplice.